បទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ពត៌មាន៖ បទសម្ភាសរវាងព្រះតេជគុណ ជាម សុជាតិ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា ជាមួយទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃពុធទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីអំពីកិច្ចកម្មរបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា ក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្តល់ចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋាន និងជួយសម្រាលជីវភាពរស់នៅរបស់កុមារកំព្រា និងគ្រួួសារមួយចំនួននៅខេត្តព្រៃវែង និងបណ្តាខេត្តមួយចំនួនទៀត។

News: An interview by SEATV with venerable master Cheam Socheat, founder of Organization of Buddhist Social Development (BSD Cambodia) about the ongoing process of this NGOs in helping marginalized children by providing basic knowledge and reducing some living difficulties. This organization is operating mainly in Phnom Penh and two provinces, Kandal and Prey Veng.

Related News