CHILD & YOUTH EMPOWERMENT

កម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចកុមារ យុវជន

ទិសដៅៈ ពង្រឹងការយល់ដឹងនិងអនុវត្តសិទ្ធិកុមារ យុវជនងាយ​រងគ្រោះ ក្នុងការរួមទាមទារសិទ្ធិនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធ​គោរពសិទ្ធិ​ស្របតាមច្បាប់និងលើកកំពស់ការចូលរួម​សកម្មក្នុង​អភិវឌ្ឍសហគមន៍

ប្រភេទសេវាៈ បើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសិទ្ធិកុមារនិងយុវជន និងការ

បង្រៀនភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេស។

ក្រុមគោលដៅៈ កុមារនិងយុវជនងាយរងគ្រោះ