បញ្ជីចំណាយ

បញ្ជីចំណាយប្រចាំមេសា ឆ្នាំ២០១៧

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណូលប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណូលរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៧។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

បញ្ជីចំណាយសរុបប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៦

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ​ ឆ្នាំ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណូលរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៍ចំណាយខែធ្នូ

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៍ចំណាយខែវិច្ឆិកា

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៍ចំណាយខែតុលា

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៍ចំណាយខែកញ្ញា

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៍ចំណាយខែសីហា

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៌ចំណាយក្នុងពិធីបំបួសកុលបុត្រ ២៥០ រូប

បុណ្យមហាបំបួសអប់រំសីលធម៌ ចរិយាធម៌ និងអប់រំចិត្តតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្្ធសាសនា ដល់កុលបុត្រកុលធីតាចំនួន ២៥០ អង្គ/នាក់ រយៈពេល ០៧ថ្ងៃ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី ០៣ដល់ ០៩កើត ខែអាសាឍ ឆ្នាំវក អដ្ឋស ព.ស ២៥៦០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៦ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ នៅវត្តសូរិយាពោធិមាស ភូមិក្តីចាស់ សង្កាត់បាក់ខែង ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ ។ ដើម្បីរក្សានូវតុល្យភាព និងភាពស្អាតស្អំ…

របាយការណ៍ចំណាយខែកក្កដា

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

របាយការណ៍ចំណាយខែមិថុនា

ដើម្បីធានានូវគណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពនៃដំណើររបស់អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា គណកម្មការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ បានបោះពុម្ភផ្សាយជារៀងរាល់ខែ នូវបញ្ជីចំណាយប្រចាំខែ។ សូមអស់លោកសប្បុរសទាំងអស់មេត្តាចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ (PDF) ដែលបានដាក់បញ្ចូលខាងក្រោមដើម្បីមើលពត៌មានលំអិត អំពីចំណាយរបស់អង្គការ អ.ស.ព.នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ លោកអ្នកក៏អាចទាក់ទងមកអង្គការយើងខ្ញុំដើម្បីសាកសួរពត៌មានអំពីគណនេយ្យភាពនេះ ក៏ដូចជាពត៌មានផ្សេងៗទៀត។ សូមរកមើលអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៅខាងក្រោមបង្អស់ នៃគេហទំព័ររបស់អង្គការ។

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែឧសភា

គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពជាគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គម បែបពុទ្ធសាសនា (អ.ស.ព.) តែងប្រកាន់ខ្ជាប់។ អង្គការ អ.ស.ព. បានកំពុងធ្វើការងារខ្លួនយ៉ាង សកម្មជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះធនធានមនុស្ស ថ្នាក់ក្រោមពោលគឺកុមារា កុមារីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងការរួមចំណែកជួយសង្គមនេះ អង្គការ អ.ស.ព.បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងផ្នែកកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត និងជាពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយថវិកា និងគ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ។ ដោយឡែកជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា របស់សប្បុរសជនប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំអង្គការ អ.ស.ព.បានយកទៅប្រើប្រាស់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីទ្រទ្រង់និរន្តរភាពរបស់អង្គការក៏ដូចជាជួយទៅសហគមន៍វិញ។ ការចំណាយរបស់អង្គការមានច្រើនលើសលប់ ហើយមិនអាចនឹងរាយនាមឲ្យអស់ឡើយ។ ខាងក្រោមជាបញ្ជីចំណាយ សង្ខេបរបស់អង្គការ អ.ស.ព.។ សូមមេត្តា ចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ…

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែមេសា

គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពជាគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គម បែបពុទ្ធសាសនា (អ.ស.ព.) តែងប្រកាន់ខ្ជាប់។ អង្គការ អ.ស.ព. បានកំពុងធ្វើការងារខ្លួនយ៉ាង សកម្មជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះធនធានមនុស្ស ថ្នាក់ក្រោមពោលគឺកុមារា កុមារីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងការរួមចំណែកជួយសង្គមនេះ អង្គការ អ.ស.ព.បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងផ្នែកកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត និងជាពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយថវិកា និងគ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ។ ដោយឡែកជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា របស់សប្បុរសជនប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំអង្គការ អ.ស.ព.បានយកទៅប្រើប្រាស់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីទ្រទ្រង់និរន្តរភាពរបស់អង្គការក៏ដូចជាជួយទៅសហគមន៍វិញ។ ការចំណាយរបស់អង្គការមានច្រើនលើសលប់ ហើយមិនអាចនឹងរាយនាមឲ្យអស់ឡើយ។ ខាងក្រោមជាបញ្ជីចំណាយ សង្ខេបរបស់អង្គការ អ.ស.ព.។ សូមមេត្តា ចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ…

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែមីនា

គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពជាគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គម បែបពុទ្ធសាសនា (អ.ស.ព.) តែងប្រកាន់ខ្ជាប់។ អង្គការ អ.ស.ព. បានកំពុងធ្វើការងារខ្លួនយ៉ាង សកម្មជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះធនធានមនុស្ស ថ្នាក់ក្រោមពោលគឺកុមារា កុមារីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងការរួមចំណែកជួយសង្គមនេះ អង្គការ អ.ស.ព.បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងផ្នែកកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត និងជាពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយថវិកា និងគ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ។ ដោយឡែកជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា របស់សប្បុរសជនប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំអង្គការ អ.ស.ព.បានយកទៅប្រើប្រាស់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីទ្រទ្រង់និរន្តរភាពរបស់អង្គការក៏ដូចជាជួយទៅសហគមន៍វិញ។ ការចំណាយរបស់អង្គការមានច្រើនលើសលប់ ហើយមិនអាចនឹងរាយនាមឲ្យអស់ឡើយ។ ខាងក្រោមជាបញ្ជីចំណាយ សង្ខេបរបស់អង្គការ អ.ស.ព.។ សូមមេត្តា ចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ…

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែកុម្ភៈ

គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពជាគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គម បែបពុទ្ធសាសនា (អ.ស.ព.) តែងប្រកាន់ខ្ជាប់។ អង្គការ អ.ស.ព. បានកំពុងធ្វើការងារខ្លួនយ៉ាង សកម្មជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះធនធានមនុស្ស ថ្នាក់ក្រោមពោលគឺកុមារា កុមារីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងការរួមចំណែកជួយសង្គមនេះ អង្គការ អ.ស.ព.បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងផ្នែកកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត និងជាពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយថវិកា និងគ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ។ ដោយឡែកជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា របស់សប្បុរសជនប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំអង្គការ អ.ស.ព.បានយកទៅប្រើប្រាស់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីទ្រទ្រង់និរន្តរភាពរបស់អង្គការក៏ដូចជាជួយទៅសហគមន៍វិញ។ ការចំណាយរបស់អង្គការមានច្រើនលើសលប់ ហើយមិនអាចនឹងរាយនាមឲ្យអស់ឡើយ។ ខាងក្រោមជាបញ្ជីចំណាយ សង្ខេបរបស់អង្គការ អ.ស.ព.។ សូមមេត្តា ចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ…

បញ្ជីចំណាយប្រចាំខែមករា

គណនេយ្យភាព និងតម្លាភាពជាគោលការណ៍មួយដ៏សំខាន់ដែលអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គម បែបពុទ្ធសាសនា (អ.ស.ព.) តែងប្រកាន់ខ្ជាប់។ អង្គការ អ.ស.ព. បានកំពុងធ្វើការងារខ្លួនយ៉ាង សកម្មជាពិសេសក្នុងការបណ្តុះធនធានមនុស្ស ថ្នាក់ក្រោមពោលគឺកុមារា កុមារីដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្នុងការរួមចំណែកជួយសង្គមនេះ អង្គការ អ.ស.ព.បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងពីប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងផ្នែកកំលាំងកាយ កំលាំងចិត្ត និងជាពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយថវិកា និងគ្រឿងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងៗ។ ដោយឡែកជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកា របស់សប្បុរសជនប្រចាំខែ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំអង្គការ អ.ស.ព.បានយកទៅប្រើប្រាស់តាមគោលដៅរបស់ខ្លួន ដើម្បីទ្រទ្រង់និរន្តរភាពរបស់អង្គការក៏ដូចជាជួយទៅសហគមន៍វិញ។ ការចំណាយរបស់អង្គការមានច្រើនលើសលប់ ហើយមិនអាចនឹងរាយនាមឲ្យអស់ឡើយ។ ខាងក្រោមជាបញ្ជីចំណាយ សង្ខេបរបស់អង្គការ អ.ស.ព.។ សូមមេត្តា ចុចមើលឯកសារជាភីឌីអេហ្វ…