អបអរសាទរកូនសិស្ស

អបអរសាទរកូនសិស្សដែលធ្លាប់បួសក្នុងកម្មវិធីនៅវត្តត្រពាំងព្រះ
ទេីបទទួសបានសញ្ញបត្របរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់
ขอแสดงความยินดีกับลูกสิตที่เคยบวชในโครงการในวัดตรอปังพระ
เพิ่งรับปริญญาโทร

Related News