អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា សាមគ្គី សង្គហៈ អភិវឌ្ឍន៍ 

អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា
សាមគ្គី សង្គហៈ អភិវឌ្ឍន៍
ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងចំពោះសង្គមជាតិមាតុភូមិខេមរា យើងទាំងអស់គ្នាបានស្ម័គ្រចិត្តឥតរុញរាបូជាកម្លាំងកាយចិត្ត ព្រមទាំងថវិកា ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការងារសង្គម ផ្ដុំដោយទឹកចិត្តមនុស្សធម៌…។

Related News