សេចក្ដីប្រគេន និងជូនដំណឹង

ការអប់រំ សីលធម៌ ចរិយាធម៌ និងការអប់រំចិត្តតាមរយៈកម្មវិធីបំបួស គឺជាការចួលរួមចំណែកលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយតាមមាគ៌ាព្រះពុទ្ធសាសនា..។
អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា បានខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាង ដើម្បីចូលរួមចំណែកបណ្ដុះធនធានមនុស្សប្រកបដោយសីលធម៌..។
សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ សូមអានសេចក្ដីប្រគេន និងជូនដំណឹងខាងក្រោម ៖

Related News