សកម្មភាពជូនអាហារដល់កុមារងាយរងគ្រោះ នៅសាខាខេត្តព្រៃវែង

អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនាផ្តល់ទាំងចំណេះដឹង ផ្តល់ទាំងអាហារសម្រន់។ នេះជាសកម្មភាពរបស់លោក ម៉េង ម៉ៅមេត្តា និងក្រុមការងារអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា សាខាខេត្តព្រៃវែង បានរៀបចំអាហារជូនកុមារក្រីក្រ កុមារគ្មានទីពឹង កុមារខ្វះខាត ដែលមករៀននៅ អ.ស.ព.។ អ្វីដែលយើង(អ.ស.ព.)ផ្តល់ជូនគាត់គឺ សីលធម៌ ភាសាអង់គ្លេស ភាសាខ្មែរ បំណិនជីវិត និងកុំព្យូទ័រ។ រួមគ្នាកសាងអំពើល្អដើម្បីសង្គមជាតិយើង។

13226655_522743767909867_4713071955267463374_n
13226990_522743671243210_7986096128753774398_n
13239385_522743861243191_1300313893333179037_n
13241409_522743751243202_7177051417841935248_n
13256114_522743887909855_8386229762435667564_n
13256122_522743724576538_8135893506294373795_n
13265840_522743697909874_5795536282564223872_n
13265890_522743657909878_8665441865426427139_n

Related News