សកម្មភាពមនុស្សធម៌

ខ្ញុំព្រះករុណា ភិក្ខុ ជាម សុជាតិ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា និងក្រុមការងារបានយកសម្ភារៈជូនប្អូនស្រី អ៊ុំ ស្រីភ័ស្ត នៅម្តុំស្ទឹងមានជ័យ ដែលរើសអេតចាយចិញ្ចឹមកូន។ យោងតាមការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរី ហើយពេលនេះមកជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយ។
រាជធានីភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ព.ស.២៥៦១/២១៧

https://www.facebook.com/socheat.cheam.75/videos/708853759298866/

Videos ដែលអ្នកនឹងចូលចិត្ត