វិភាគគំនិត ឈ្វេងយល់ពីមនុស្សផ្កាឈូក ដោយភិក្ខុ ជាម សុជាតិ

វិភាគទានគំនិត
ឈ្វេងយល់ពីមនុស្សផ្កាឈូក
ចែករំលែក=ចែកគំនិត > មានការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតបែបវិជ្ជមាន

Posted by Cheam Socheat on Friday, May 18, 2018

Videos ដែលអ្នកនឹងចូលចិត្ត