កិច្ចប្រជុំស្តីអំពីការបង្កើតគម្រោងថ្មីដើម្បីជួយកុមារក្រីក្រ

01/08/2016 បន្ទាប់ពីបិទគម្រោង លើកកម្ពស់សិទ្ធិកុមារងាយរងគ្រោះសម្រាប់កិច្ចការពារ និងអភិវឌ្ឍសង្គម រួចមក អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនាបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីអំពី
១.គម្រោងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្មីដើម្បីជួយកុមារក្រីក្រ
២.ការរៀបចំមេរៀនសម្រាប់បីកម្រិតដើម្បីបង្រៀនកុមារក្រីក្រ
៣.បូកសរុបលទ្ធផលចំណូលចំណាយក្នុងពិធីបុណ្យមហាបំបួសអប់រំសីលធម៌ ចរិយាធម៌ និងអប់រំចិត្តរយៈកាល៧ថ្ងៃដល់ក្រុមការងារជ្រាប។ ដំណើរដើរឆ្ពោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យអាស្រ័យឆន្ទៈ និងវិរិយភាព។

13872660_550015388516038_4624976025961018988_n
13880191_550015501849360_3954397345979899799_n
13882154_550015495182694_1675571379928288279_n
13882314_550015758516001_2817433353580131816_n
13886350_550015448516032_4876693646794451391_n
13891885_550015535182690_7051750601721043004_n
13895289_550015605182683_1201211069887754890_n
13901443_550015651849345_6134228623310000655_n
13903425_550015735182670_7306829538017547300_n
13906655_550015545182689_4215536898574920166_n
13907047_550015795182664_4945314340556041881_n
13912793_550015598516017_6546565778862663153_n
13920796_550015698516007_8795945485350371468_n
13920919_550015425182701_7382359909153680370_n
13921205_550015421849368_5933811335716873395_n

Related News