ថ្លែងអំណរគុណឧបាសិកា វង្ស គុម ឈួ

ខ្ញុំព្រះករុណា អាត្មាភាព ភិក្ខុ ជាម សុជាតិ ប្រធានអង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនា (អ.ស.ព.) សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះញោមឧបាសិកា Vuong Khom chu រស់នៅទីក្រុងអាត្លាន់តា រដ្ឋជចា ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិច ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភបុណ្យមហាបំបួសកុលបុត្រ និងបង្រៀនសីលធម៌ដល់ នវភិក្ខុ សាមណេរ និងសីលវន្ត សីលវតី ចំនួន២៥០ រូប។ ញោមឧបាសិកាបានចូលរួមបំបួសកុលបុត្រជាសាមណេរ ៣ព្រះអង្គ ៩០ដុល្លារ និងបច្ច័យបួន ១០ដុល្លារ។ សូមជូនពរញោមសមប្រកបជួបប្រទះសេចក្តីសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការ ពុទ្ធពរបួនប្រការគឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្លៀងឃ្លាត។

I am Venerable CHEAM SOCHEAT, director of Organization of Buddhist Social Development (BSD), and
would like to express my indebted thanks to Lay Buddhist, Mrs. Vuong Khom Chu, in Atlanta, Georgia,USA who has donated 90 USD for supporting to the three novices ordination and 10 US dollars for four other needs in the ordination ceremony.
On behalf of BSD, I would like to wish you the four best wishes of Buddha: Long life, good classes, Happiness and Strength for always!

៣
២

Related News