តើការបួសជាព្រះសង្ឃស្រួលណាស់មែនទេ?

បទសម្ភាសន៍អំពីបុណ្យមហាបំបួសកុលបុត្រ ២៥០ អង្គ
តើការបួសជាព្រះសង្ឃស្រួលណាស់មែនទេ?
តើការបួសមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ? ចង់ដឹងទេ ? បើចង់ កុំភ្លេច ….
មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងលេខ ០១២ ២២៧ ២០០/០៩៣ ២២៧ ២០០

 

Videos ដែលអ្នកនឹងចូលចិត្ត