ដឹកនាំនវភិក្ខុសាមណេរបិណ្ឌបាត្រ

បុណ្យនាំមកនូវសេចក្តីសុខ!
การทำบุญจงนำมาความสุข

10/06/2019
ដឹកនាំនវភិក្ខុសាមណេរបិណ្ឌបាត្រ
พาพระเณรใหม่บิฒบาตร
(ពិធីបុណ្យមហាបំបួសកុលបុត្រ​ សីលវន្ត​ សីលវតី​ នួន​៣៥០ រូប​ នាពេលខាងមុខ​ នៅវត្តចំទំនប់ព្រះអង្គមានជ័យ​ ភូមិទំនប់​ ឃុំទំនប់​ ស្រុកបាធាយ​ ខេត្តកំពង់ចាម​។
โครงการบวชนานาชาติประจำปื พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕๐ (ภิกษุ ๑๐ รูป สามเณร ๒๒๐ รูป และ บวชศีลจาริณี รูป) ระว่าง วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วัดตุมนุบพระองค์เมียนชัย หมู่บ้าน ตุมนุบ ตำบล ตุมนุบ อำเภอ บาเทียย จังหวัด กำพงจาม ประเทศกัมบูชา)

Related News