កម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ទិសដៅៈចែករំលែកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង ពង្រឹងសមត្ថភាពភាព​ជាអ្នកដឹកនាំ ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដល់អ្នកដឹកនាំនិងអ្នកបន្ត​វេណជំនាន់​ក្រោយតាមគោលការណ៍ពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រ។​

ប្រធានបទៈ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ របៀបនៃការគ្រប់វត្តអារាម ការគ្រប់គ្រងនិងអភិសហគមន៍ បរិស្ថាននិងជីវិត

ក្រុមគោលដៅៈសមណសិស្ស ព្រះចៅអធិការវត្ត យុវជន នាយកសាលា ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ប៉ូលីស