កម្មវិធីសេវាសង្គមកិច្ច

ទិសដៅៈ ផ្តលសេវាប្រឹក្សាយោបល់និងពិគ្រោះយោបល់ទៅដល់​ក្រុមគោលដៅងាយគ្រោះដើម្បីរៀនរស់ដោះស្រាយបញ្ហារស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។