កម្មវិធីមនុស្សធម៌

ទិសដៅៈផ្តល់ការគាំទ្រជាសម្ភារៈនិងការឧបត្ថម្ភនានាដល់ដល់ក្រុម

គោលដៅដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះអគ្គិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ ទុរ្ភិក្ស អានាថា ក្រីក្រខ្លាំង ពុំលទ្ធភាពទទួលសេវានានា ។

ប្រភេទសេវាៈ ឧបត្ថម្ភជាសម្ភារៈ ថវិកានិងមធ្យោបាលទទួលសេវា និងកុមារ(ផ្តល់សម្ភារៈ អាហារ សំលៀកបំពាក អារូបករណ៍

ក្រុមគោលដៅៈ ជនងាយរងគ្រោះដោយដោយគ្រោះអគ្គិភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ ទុរ្ភិក្ស