កម្មវិធីបរិស្ថាននិងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុ

ទិសដៅៈ ពង្រឹងការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការ​ផលប៉ះ​ពាល់​នៃបំពុលបរិស្ថាននិងការបំរែបំប្រួល​ អាសធាតុ​​តាមពុទ្ធឪវាទ​និង​ផលប៉ះពាល់សកលក្នុងការបន្សាំ​និងចូលរួមការពារបរិស្ថាប័ន។

ប្រភេទសេវាៈ អប់រំផ្សព្វផ្សាយ វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ចែករំលែកពត៌មាន ធ្វើជាគម្រូពីរបៀបគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ ការសំអាតបរិស្ថាន ការដាំដើមឈើ របៀបបន្សាំនឹងអាកាសធាតុ។

ក្រុមគោលដៅៈ ពលរដ្ឋទូទៅ