កម្មវិធីបង្កើនជីវភាពនិងបំនិនជិវិត

ទិសដៅៈ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបំណិនជីវិតដល់កុមារនិងយុវជន​ងាយរងគ្រោះនិងបង្កលទ្ធភាពប្រកបមុខរបចិញ្ចឹមជីវិត។

ប្រភេទសេវាៈ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងបំណិនជីវិតទៅលើ កុំព្យូទ័រ កាត់ដេរ ជួសជុលទូរស័ព្ទ ជួសជុលកង់ម៉ូតូ អ៊ុតសក់ ជំនាញធ្វើម្ហូបអាហារ ការរៀបចំផ្ទះសំណាក់និងសណ្ឋាគារនិង

បដិសណ្ឋារកិច្ច។​

ក្រុមគោលដៅៈ កុមារ យុវជន និងអ្នកដែលបោះបង់ការសិក្សា និងអ្នកងាយរងគ្រោះ។