កម្មវិធីគាំពារកុមារ

ទិសដៅៈ ផ្តល់ការគាំទ្រជាសម្ភារៈនិងការឧបត្ថម្ភនានាដល់កុមារងាយរងគ្រោះ។

ប្រភេទសេវាៈ ផ្តល់សម្ភារៈ អាហារ សំលៀកបំពាក អារូបករណ៍

ក្រុមគោលដៅៈ កុមារងាយរងគ្រោះរួមមានកុមារកំព្រា កុមារអានាថា កុមារទទួលរងអំពើហឹង្សា ក្នុងមានជម្ងឺផ្សេងៗ