កម្មវិធីកោរសក់ និងខមាទោសមាតាបិតា

ព្រៃវែង៖ កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ អង្គការអភិវឌ្ឍសង្គមបែបពុទ្ធសាសនាបានរៀបចំកម្មវិធីកោរសក់ និងខមាទោសមាតាបិតា សុំអនុញ្ញាតទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសងគុណមាតាបិតា បំពេញតួនាទីជាកុលបុត្រខ្មែរថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិ។ ការចូលមកកាន់ផ្នួសគឺជាបណ្តុះគុណធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯង និងសង្គមជាតិ។

Related News